Previous Photo: Lewis River Next Photo: Old Faithful #2
08-18-08 12:00:40